Přepravní podmínky pro zboží v letecké dopravě

§ 3 LETECKÝ NÁKLADNÍ LIST


Letecký nákladní list je dokladem o uzavření smlouvy na přepravu zboží, který doprovází zásilku od okamžiku jejího převzetí dopravcem až do jejího vydání příjemci.
Odesílatel nebo agent předá dopravci písemné Pokyny pro vystavení leteckého nákladního listu. Dopravce potvrdí převzetí zboží k přepravě vrácením potvrzeného originálu leteckého nákladního listu.
Odesílatel je dále povinen předat dopravci zvláštní písemné pokyny pro určité druhy zboží v soulady s předpisy.
Odesílatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v leteckém nákladním listu a je odpovědný za škodu, kterou dopravce utrpí proto, že údaje a prohlášení odesílatele o zboží byly nepřesné a neúplné.

§ 4 PŘEPRAVNÉ A JINÉ NÁHRADY


1) Obecná ustanovení
Pro přepravu prováděnou podle těchto Podmínek platí sazby dopravného, vedlejší poplatky a náhrady stanovené dopravcem, které jsou platné v den vystavení leteckého nákladního listu.

2) Dopravné
Dopravné se stanoví dle sazeb dopravného a ze skutečné nebo objemové hmotnosti zboží a platí pro přepravu zboží z letiště odeslání na letiště určení dle údajů v leteckém nákladním listu.

3) Vedlejší poplatky spojené s přepravou a jiné náhrady
Vedlejší poplatky spojené s přepravou dle údajů v leteckém nákladním listu jsou poplatky vzniklé na letišti odeslání, letištích transferu, tranzitu a na letišti určení platné v den vystavení leteckého nákladního listu včetně poplatků vázaných na přepravu zásilky z letiště odeslání na letiště určení.
Jiné náhrady jsou oprávněné a dopravcem doložené poplatky za služby přímo související s přepravou zásilky, jiné než vedlejší poplatky uvedené na leteckém nákladním listu.

4) Doplatky a přeplatky přepravného
Bylo-li stanoveno přepravné na základě nesprávných údajů o charakteru zásilky, provedou dopravci a odesílatel příslušné finanční vyrovnání.

5) Placení přepravného
Placení přepravného se provádí v místní měně státu zahájení přepravy nebo v jiné měně v souladu s předpisy. Jestliže se přepravné platí v jiné měně, než je vedena v tarifech dopravce, použije se k přepočtu směnného kurzu IATA, platného v době fakturace.
Za přepravu vyplacené zásilky zaplatí odesílatel dopravci přepravné na letišti odeslání (tzv. přeprava "vyplaceně") nebo přepravu nevyplacené zásilky uhradí až příjemce na letišti určení podle podmínek stanovených dopravcem (tzv. "nevyplacená zásilka "). V rámci nevyplacené zásilky může být placeno buď celé přepravné nebo pouze dopravné nebo vedlejší poplatky.

Jako nevyplacená zásilka (s nevyplaceným dopravným) není povoleno přepravovat:

 • zboží, jehož obchodní hodnota je nižší než cena přepravného
 • živá zvířata
 • zkazitelné zboží
 • tiskoviny,
 • lidské ostatky (v rakvích a v urnách)
 • nedoprovázená zavazadla a osobní svršky
 • zboží u něhož odesílatel a příjemce je stejná osoba
 • zboží a určené do zemí, do kterých podle předpisů nelze přijímat nevyplacené zásilky nebo tam, kde to nepovolují předpisy posledního dopravce


Příjemce je povinen uhradit dopravci poplatek za nevyplacenou zásilku v souladu s předpisy.
V případě, že se nejedná o nevyplacenou zásilku, má dopravce právo odmítnout její přepravu, pokud nebylo uhrazeno přepravné.

§ 5 PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ ZBOŽÍ K PŘEPRAVĚ


1) Zboží, které může být přijato k přepravě
Dopravce mimo stanovené výjimky přijímá k přepravě všechny druhy zboží, pokud to dovoluje povaha zboží a technické parametry letadel používaných dopravcem. Zboží určené k přepravě musí splňovat tyto podmínky:

 • zboží není z titulu svého charakteru vyloučeno z přepravy a jeho vývoz, transfer, tranzit či dovoz není zakázán
 • jeho obsah musí být řádně deklarován
 • musí být předáno k přepravě spolu s požadovanými přepravními dokumenty
 • musí být řádně zabaleno a označeno
 • nesmí jevit známky poškození
 • nesmí ohrožovat bezpečnost
 • nesmí obtěžovat cestující a posádku (např. zapáchat)
 • musí být předběžně zajištěna přeprava (pro některé druhy zboží)


Při nesplnění těchto podmínek je dopravce oprávněn nepřijmout zboží k přepravě.

2) Balení a označení
Zboží musí být zabaleno do takového obalu a takovým způsobem, aby vydrželo obvyklou manipulaci během přepravy a nevznikly škody osobám, jinému zboží nebo majetku. Za řádné zabalení zboží a případné škody vyplývající z porušení této povinnosti, zejména použitím defektního obalu, odpovídá odesílatel. Každý kus zásilky musí být čitelně a trvanlivě označen jménem a plnou adresou příjemce a označením v souladu s předpisy.

3) Zákony a předpisy vyžadované zeměmi odletu, tranzitu, průletu a příletu
Odesílatel musí dodržet zákony, celní a jiné zvláštní předpisy kterékoliv ze zemí, do které, ze které nebo přes kterou se zboží přepravuje.

4) Zboží, které je přijato k přepravě podle zvláštních podmínek
Odesílatel je povinen předat zboží k přepravě v souladu se zvláštními podmínkami stanovenými dopravcem, mezinárodními předpisy ICAO, IATA a předpisy země odletu, tranzitu, průletu a příletu. Odesílatel poskytne dopravci veškeré potřebné informace o charakteru zboží a předá mu požadované dokumenty.
V případě nesouladu je dopravce oprávněn nepřijmout zásilku k přepravě.
Přeprava následujícího zboží je dovolena pouze při předběžném zajištění přepravy.

 • nebezpečné zboží
 • citlivé a cenné zboží
 • zbraně
 • zkazitelné zboží
 • živá zvířata
 • lidské ostatky
 • zboží velkých hmotností, neobvyklých tvarů a velikostí
 • zboží vyžadujícího zvláštní péči při transferu a tranzitu
 • zboží s vyšší prohlášenou hodnotou než je limit stanovený dopravcem
 • dalšího zboží dle postupů dopravce


Některé druhy zboží je možno přepravovat pouze s výlučným souhlasem dopravce.
Podrobné informace o přijetí a přepravě cenného zboží, zbraní a střeliva, nebezpečného zboží, zkazitelného zboží, živých zvířat a dalších druhů zvláštního zboží podá odborný personál dopravce.

5) Přeprava nebezpečného zboží
Přeprava nebezpečného zboží se striktně řídí platnými mezinárodními předpisy a podmínkami dopravce.

6) Právo dopravce na prohlídku obsahu zásilky
Dopravce má právo za účasti zákazníka a bezpečnostních složek letiště nebo celního orgánu kontrolovat obsah zásilky podané k přepravě.
Dopravce je oprávněn nepřijmout zásilku k přepravě, pokud není možno tuto kontrolu provést.

7) Zboží s prohlášenou hodnotou
Dopravce může přijímat k přepravě zboží s prohlášenou hodnotou, kterou odesílatel prokáže dopravci formou dokladu o hodnotě zboží, např. fakturou, prohlášením. V tomto případě je odesílatel povinen zaplatit poplatek za prohlášenou hodnotu zboží.
Prohlášená hodnota i poplatek za prohlášenou hodnotu musí být vyznačeny na leteckém nákladním listu.
Odesílatel nemá právo požadovat změnu prohlášené hodnoty pro přepravu po odeslání zboží z letiště odeslání uvedeném na nákladním listu.

8) Zboží pojištěné na letecký nákladní list
Dopravce může přijímat k přepravě zboží pojištěné na letecký nákladní list, jehož hodnotu odesílatel prokáže dopravci formou dokladu o hodnotě zboží, např. fakturou, prohlášením. V tomto případě je odesílatel povinen zaplatit pojistné.
Pojistná částka i pojistné musí být vyznačeny na leteckém nákladním listu.
Odesílatel nemá právo požadovat změnu pojistné částky po odeslání zboží z letiště odeslání uvedeném na nákladním listu.

§ 6 PŘEPRAVA ZBOŽÍ


1) Směrování přepravy
Pokud odesílatel v leteckém nákladním listu nestanoví směrování a leteckou společnost, má dopravce právo určit směrování a dopravce příslušné zásilky. Dopravce může pověřit provedením přepravy jiného dopravce nebo použít jiného letadla bez předchozího oznámení odesílateli nebo příjemci zboží.

2) Náhradní letecká přeprava
Dopravce je oprávněn zajistit přepravu nebo přepravit část nebo celou zásilku bez předchozího oznámení odesílateli jiným druhem pozemní přepravy, obvykle kamionovou přepravou.

3) Pořadí při přepravě
Přednostně jsou přepravovány zásilky s provedenou rezervací. Dopravce si vyhrazuje právo určit pořadí přepravy jednotlivých zásilek podle aktuálních provozních podmínek.

4) Letové řády
Časy odletů a příletů linek uvedené v letových řádech nejsou součástí přepravní smlouvy. Dopravce vyvine veškeré úsilí, aby přeprava zásilky byla započata a ukončena v co nejkratším termínu.

5) Zrušení letu a nepravidelnosti v letecké přepravě
Z vážných příčin, nezávislých na dopravci (z důvodu tzv. "vyšší moci", např. povětrnostních podmínek, technických důvodů nezaviněných dopravcem, válečného konfliktu, stávky organizace poskytující služby dopravci apod.) může dopravce let, na který je provedena rezervace zásilky, odložit, zpozdit, přesměrovat, zrušit, ukončit, aniž by mu z toho plynula jakákoliv odpovědnost, kromě povinnosti zajistit přepravu jinými letadly nebo jinými dopravními prostředky nebo vrátit přepravné.
Dopravce je oprávněn bez oznámení zrušit, odložit, zpozdit, odklonit let nebo ukončit celou přepravu, pokud to vyžadují okolnosti a při zohlednění zájmu odesílatele.

§ 7 PRÁVO ODESÍLATELE NAKLÁDAT SE ZBOŽÍM


1) Dispoziční právo odesílatele
Odesílatel, který dostál závazkům vyplývajícím z přepravní smlouvy, může dát dopravci písemnou formou následující dispozice:

 • požadovat, aby mu bylo zboží vydáno zpět na letišti odeslání nebo letišti určení,
 • zadržet zboží při přepravě v kterémkoliv místě přistání,
 • dát pokyn k vydání zboží na letišti určení nebo na jiném letišti na letové trase jiné osobě než příjemci uvedenému v leteckém nákladním listu,
 • požadovat vrácení zboží na letiště odeslání.

2) Nemožnost splnění pokynů odesílatele
Jestliže se splnění odesílatelových pokynů ukáže jako prakticky nemožné, je dopravce oprávněn odmítnout splnění takového požadavku, o čemž neprodleně uvědomí odesílatele.

3) Úhrada výdajů
Odesílatel musí uhradit dopravci veškeré výdaje vzniklé v souvislosti s prováděním dispozičního práva se zbožím.

4) Zánik dispozičního práva
Odesílatelovo dispoziční právo zaniká v okamžiku, kdy po příchodu zboží na letiště určení příjemce převezme zboží.

§ 8 DORUČENÍ A NEMOŽNOST DORUČIT ZBOŽÍ


1) Avízo o příchodu zboží
Pokud je zboží přepraveno na letiště určení, dopravce uvědomí písemně příjemce o příchodu zboží.

2) Vydání zboží příjemci
Nestanoví-li písemná dispozice odesílatele jinak, vydá se zásilka na letišti určení příjemci uvedenému v leteckém nákladním listu. Odmítne-li příjemce převzít zboží, nelze-li ho zastihnout nebo nelze-li vydat zboží z jiného důvodu, vyzve dopravce odesílatele k udělení instrukcí.
Příjemce je povinen před vydáním zásilky uhradit přepravné, případně jiné náhrady s přepravou spojené, pokud nebyly již hrazeny odesílatelem. Odesílatel i příjemce jsou společně odpovědni za úhradu přepravného a jiných náhrad dopravci.
Škodu na přepravovaném zboží musí příjemce ohlásit ihned při převzetí dopravci, který je povinen o tom sepsat zápis. Jinak platí, že zboží bylo vydáno v řádném stavu.

§ 9 ZADRŽOVACÍ PRÁVO DOPRAVCE


V případě, že odesílatel ani příjemce neuhradí dopravci veškeré náklady, má dopravce právo zadržet přepravované zboží, aby vůči nim zajistil svou splatnou pohledávku. Dopravce vyrozumí odesílatele a příjemce o zadržení zboží a jeho důvodech.
Dopravce má postavení zástavního věřitele. Veškeré vztahy týkající se zadržovacího práva se řídí platnými právními předpisy.
Zadržovací právo zanikne úplným uhrazením přepravného, případně jiných náhrad spojených s přepravou zboží, skladováním a odborným opatrováním zadržené zásilky.

Část třetí – Odpovědnost leteckého dopravce

§ 10 DOPRAVA PROVÁDĚNÁ POSTUPNĚ NĚKOLIKA DOPRAVCI


Letecká doprava, která má být uskutečněna postupně několika dopravci, na jeden letecký nákladní list, se považuje za jediný úkon.
Je-li přeprava prováděna postupně několika dopravci, je každý dopravce, jenž přijme zboží k přepravě, považován za smluvní stranu přepravní smlouvy podle mezinárodních platných úmluv.
Odesílatel může uplatňovat nárok vůči prvnímu dopravci, dále příjemce, oprávněný k vydání zboží může uplatňovat nárok vůči poslednímu dopravci a dále každý z nich může uplatňovat nárok vůči dopravci, který uskutečnil přepravu, při níž došlo ke zničení, ztrátě, či poškození zboží nebo ke zpoždění. Tito dopravci jsou společně a nerozdílně odpovědni vůči odesílateli nebo příjemci.

§ 11 ODPOVĚDNOST DOPRAVCE

 1. Všeobecně

Odpovědnost leteckého dopravce se řídí při vnitrostátní letecké dopravě Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. ve znění platných předpisů a Leteckým přepravním řádem.
Odpovědnost leteckého dopravce se v mezinárodní dopravě řídí Úmluvou o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě ze dne 28.5.1999 (tzv. Montrealskou úmluvou) nebo Úmluvou o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě ze dne 12.10.1929 (tzv. Varšavskou úmluvou, ve znění Haagského protokolu), dále nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2027/97, ve znění nařízení č. 889/2002 ze dne 13.5.2002, které vychází z Montrealské úmluvy a vztahuje se jak na mezinárodní, tak na vnitrostátní dopravu.

Dopravce odpovídá do výše skutečné škody, nejvýše však do limitu omezujícího jeho odpovědnost. Dopravce neodpovídá za nepřímou či následnou škodu ani za ušlý zisk.
Omezení odpovědnosti dopravce se vztahuje na všechny zaměstnance, agenty i zástupce dopravce.

 1. Odpovědnost dopravce za škodu při přepravě zboží

V případě zničení, ztráty, poškození nebo zpoždění zboží je odpovědnost dopravce omezena částkou 17 SDR za jeden kilogram hmotnosti zboží. Omezení odpovědnosti se nevztahuje na leteckou přepravu zboží s prohlášenou hodnotou a zboží pojištěného na letecký nákladní list, kde dopravce odpovídá až do výše uvedené částky, pokud neprokáže, že uvedená částka je vyšší než skutečný zájem odesílatele na dodání zásilky do místa určení.

§ 12 ZPŮSOB A LHŮTY REKLAMACÍ


Škodu na přepravovaném zboží je nutno reklamovat ihned, nejpozději však písemně do 14 dnů ode dne jeho převzetí. Nároky z odpovědnosti za zpoždění zboží je třeba uplatnit písemně do 21 dnů ode dne, kdy bylo zboží vydáno. Při nedodání zboží je nutné uplatnit reklamaci písemně do 120 dnů ode dne vystavení leteckého nákladního listu.
Nárok na náhradu škody zaniká po uplynutí 2 let ode dne příletu na letiště určení nebo ode dne, kdy letadlo mělo přiletět, nebo 2 roky od ukončení přepravy.

Část čtvrtá – Platnost a účinnost

Tyto "Přepravní podmínky pro zboží v letecké dopravě" nabývají platnosti a účinnosti dne 1.4. 2005. K tomuto dni pozbývají platnosti a účinnosti "Podrobné přepravní podmínky pro cestující, zavazadla a zboží v letecké dopravě" ze dne 1.1.2005

AZ CARGO s.r.o.