Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky – AZ Cargo, s.r.o.

I. Úvodní ustanovení, vymezení zasílatelských služeb

 1. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást zasílatelské smlouvy a závazným způsobem upravují vztahy vzniklé mezi zasílatelem a příkazcem (tj. odesilatelem nebo příjemcem zásilky) při obstarávání přepravy zásilek v mezinárodní nebo tuzemské přepravě. Uzavřením zasílatelské smlouvy dochází dle souhlasné vůle smluvních stran k dohodě na znění těchto obchodních podmínek tak, jak je dále uvedeno. Příkazce se před uzavřením zasílatelské smlouvy plně seznámil s obsahem a zněním obchodních podmínek a bez výhrad tyto obchodní podmínky akceptuje. Služby AZ Cargo, s.r.o. jsou dále poskytovány v souladu se současnými podmínkami platnými pro přepravu, manipulaci a skladování zásilek, a s ustanoveními přepravních dokumentů Bill of Lading nebo Airway Bill vydanými námořními a leteckými dopravci, a předpisy rejdařů či přístavních společností, zasílatelem najatých či kontrahovaných.
 2. AZ Cargo, s.r.o. si vyhrazuje právo na základě svého vlastního rozhodnutí částečně nebo úplně zrušit poskytované služby, a to kdykoliv, bez předchozího upozornění a jakékoli odpovědnosti vůči příkazcům, v případě zjištění, že poskytované služby nebo její části jsou zakázány příslušnými zákony a předpisy, a to zejména zákony Evropské unie, Spojených států amerických nebo národními zákony, včetně zákonů a předpisů týkající se boje proti terorismu a embargu.

  Dále si vyhrazuje právo neposkytnout krytí a nemá povinnost poskytnout jakékoli pojistné nebo jiné plnění v takovém rozsahu, v jakém by takové krytí, plnění nebo platba mohly vystavit pojistitele mezinárodní sankci, omezení nebo restrikci, které byly vyhlášeny resolucí OSN, nebo dány obchodními nebo ekonomickými sankcemi, právními předpisy nebo regulativy Evropské unie, Velké Británie nebo USA nebo právní úpravou ČR.

 3. Cenové nabídky zasílatele podléhají potvrzení dle Všeobecných obchodních podmínek AZ Cargo, s.r.o. a jsou platné v běžném přepravním prostředí, s výhradou změny aktuálních tarifů a posledních směnných kurzů. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod IČO 27248135, spisová značka C 107480.
 4. Obstaráním přepravy zásilek se rozumí zejména následující činnost zasílatele:
   1. převzetí zásilky k přepravě
   2. obstarání přepravy zásilky z místa jejího převzetí do místa doručení
   3. obstarání přepravy zásilky určenému příjemci
   4. opětovné doručení zásilky na první pokus nedoručitelné
   5. případné vrácení nedoručitelné zásilky příkazci
 5. Konkrétní obstarání přepravy zásilek se děje z místa odeslání do místa určení za podmínek, dohodnutých v zasílatelské smlouvě.

II. Zasílatelem vymíněné vlastnosti přepravovaných zásilek

 1. Zasílatel si vymiňuje, aby přeprava zásilek obsahující následující věci, byla předem diskutována a realizována pouze po dohodě a za speciálních podmínek:

  zlato, stříbro, umělecké předměty, drahé kovy, bankovky, mince, živá zvířata a organismy, rostliny, zboží podléhající rychlé zkáze, mléčné výrobky, maso a masné výrobky, destiláty, tabákové výrobky, válečné zbraně, střelivo, výbušniny, rakety, bomby, granáty a bojové dopravní prostředky.

 2. Nebezpečné zboží, tj. zboží uvedené v ADR/RID/IATA-DGR nebo IMDG, je příkazce povinen řádně deklarovat zasílateli podle mezinárodních konvencí. Není-li příkazcem řádně toto zboží deklarováno, je zasílatel oprávněn odmítnout zboží k přepravě.
 3. Příkazce je povinen zásilku řádně zabalit nepoškozeným obalem tak, aby s ohledem na charakter zásilky:
   1. byla zajištěna ochrana obsahu zásilky před poškozením nebo ztrátou při běžné nebo příkazcem vymíněné zvláštní manipulaci se zásilkou
   2. obal zásilky umožňoval bezpečnou a řádnou manipulaci při přepravě zásilky
   3. na obalu byla uvedena adresa příjemce zásilky, a pokud to povaha zásilky vyžaduje označit ji srozumitelně manipulační či výstražnou značkou pro zvláštní, příkazcem vymíněnou manipulaci se zásilkou

III. Doručování zásilek

 1. Zasílatel obstará doručení zásilky do místa určení v běžné dodací době, přiměřené dle vzdálenosti přepravy nebo v dohodnutém termínu s příkazcem. Běžnou dodací dobou se rozumí doba, kdy zasílatel zpravidla doručí zásilku příjemci, a to pokud nenastanou zvláštní, nebo neočekávané situace během obstarávání přepravy zásilky.
 2. Měla-li by dodací doba skončit v den pracovního volna, nebo pracovního klidu, končí ve stejné době následujícího pracovního dne, nebylo-li ve smlouvě dohodnuto jinak.
 3. Ustanovení předchozích dvou odstavců se nepoužije pro případy, kdy je zásilka na první pokus nedoručitelná. Nedoručitelnou zásilkou se potom rozumí taková zásilka, kterou nelze ani při vynaložení potřebné péče doručit:
   1. příjemce zásilky nebyl v době jejího doručení v určeném místě k zastižení
   2. příjemce zásilky odmítl písemně potvrdit její přijetí
   3. příjemce zásilky se v určeném místě doručení nevyskytuje, popř. se odstěhoval
 4. Nedoručitelná zásilka bude uložena u zasílatele, a pokud nebude ani opětovné doručení možné realizovat, bude doručena zpět příkazci na jeho náklady, aniž by tím byl dotčen nárok zasílatele na úhradu dopravného.

IV. Odpovědnost zasílatele za škodu vzniklou na převzaté zásilce

 1. Zasílatel odpovídá příkazci za škodu vzniklou na převzaté zásilce leda, že ji nemohl odvrátit při vynaložení potřebné péče a že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi, vylučujícími odpovědnost. Odpovědnost zasílatele jako dopravce je dána:
   1. v případě samovstupu (§ 2474 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)
   2. jako provozovatele – operátora multimodální přepravy
   3. jestliže příkazci neoznámí jméno dopravce a současně sjedná s příkazcem paušální částku, včetně přepravného
   4. pokud vystaví vlastní přepravní doklad, nákladní list, v němž vystupuje jako dopravce
   5. po dohodě s příkazcem, kdy zasílatel se zaváže zajistit balení zásilky

  Nenahrazuje se ušlý zisk, nepřímá / následná škoda. Skutečnou škodou se rozumí taková škoda, o jakou se majetek příkazce v důsledku škodné události vzniklé při obstarávání přepravy zásilky zmenšil. Zasílatel se nemůže dovolávat omezené odpovědnosti v případě škod jím způsobených úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

  Reklamace škody vzniklé na zásilce musí být uplatněna u zasilatele bez zbytečného odkladu poté, kdy byla zjištěna, nejpozději však do šesti měsíců ode dne převzetí zásilky k přepravě. Reklamaci je oprávněn u zasilatele uplatnit pouze příkazce.

 2. Zasílatel se zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté zásilce pokud:
   1. vzniku škody nemohl zabránit ani při vynaložení potřebné péče obvyklé v obchodním odvětví zasílatelských služeb
   2. škoda vznikla v důsledku porušení povinností příkazce stanovených v právních předpisech, zasílatelské smlouvě a těchto obchodních podmínkách
   3. pokud byla škoda způsobena vadou nebo přirozenou povahou obsahu zásilky, nebo vadným obalem. Zasílatel může na nevhodný či vadný obal upozornit, tím však není příkazce zbaven odpovědnosti za konečnou vhodnost obalu, pokud na upozornění zasílatele nereaguje.
   4. škoda nebyla příkazcem u zasílatele uplatněna v době stanovené v čl. V., odst. 3 Obchodních podmínek, anebo bez předložení řádných dokladů k reklamačnímu řízení, k němuž je zasílatel příkazcem pověřen a které vede jeho jménem a na jeho účet
   5. škoda vznikla během manipulace, naložení, uložení nebo vyložení zásilky odesílatelem, příjemcem nebo osobami jednajícími za odesílatele nebo příjemce
   6. je zboží přirozené povahy, pro kterou podléhá úplné nebo částečné ztrátě anebo poškození, zejména lomem, rzí, vnitřním kažením, vysýcháním, unikáním, normálním úbytkem nebo působením hmyzu nebo hlodavců
 3. Odpovědnost zasílatele v případě překročení sjednané dodací lhůty, kdy příkazce prokáže, že škoda vznikla z tohoto důvodu, je v případě mezinárodní pozemní přepravy náhrada škody omezena jen do výše přepravného dle Úmluvy CMR č. 11/1975 Sb.
 4. Odpovědnost zasílatele v případě překročení sjednané dodací lhůty, kdy příkazce prokáže, že škoda vznikla z tohoto důvodu, je v případě mezinárodní letecké přepravy náhrada škody omezena jen do výše 19 SDR za kilogram dle Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě č. 123/2003 Sb. m. s. (= Montrealská úmluva).
 5. Zasílatel není odpovědný za škody vzniklé z důvodu nedodržení předpokládaných dodacích lhůt při námořní přepravě zboží. Sjednání dodací lhůty je v námořních přepravách vyloučeno.

V. Reklamační řízení, lhůty

 1. Příjemce je povinen sepsat zápis o škodě na zásilce ihned při převzetí zásilky pro případ, že doručovaná zásilka je zjevně a na první pohled zjistitelně poškozena. Za poškození se rovněž považuje neúplnost zásilky, nebo její jiné porušení. Zasílateli musí být dána možnost osobně se přesvědčit o rozsahu škody a další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny zasílatele.
 2. Zasílatel neodpovídá za dopravce a případné nároky vůči dopravcům uplatňuje vlastním jménem a na účet příkazce. Při uplatňování těchto nároků vůči dopravci je příkazce zavázán k součinnosti, zejména k poskytování dokladů, týkajících se zásilky, její hodnoty apod. jako podkladu pro uplatňování nároků proti dopravci.
 3. Pokud poškození zásilky nebylo zjištěno postupem dle bodu 1., jsou lhůty pro písemné oznámení a uplatnění škody a max. výše náhrady škody v jednotlivých dopravních odvětvích podle mezinárodních přepravních úmluv následující:
Platná ustanovení ručení Reklamační doba – škody zjevně neznatelné při příjmu Časový limit pro právní jednání Omezení ručení
1. Námořní
Ustanovení Haag – Visby pravidla 3 dny 1 rok 666,7 SDR za jednotku jednotku nebo 2 SDR za kg
Hamburská pravidla 15 dnů 2 roky 835 SDR za jednotku 835 SDR za jednotku nebo 2,5 SDR za kg
2. Letecká
Montrealská úmluva 14 dnů (při zpoždění 21 dnů) 2 roky 19 SDR za kg
3. Železnice
COTIF 7 dnů 1 rok 17 SDR za kg
4. Silnice
CMR – mezinárodní přeprava (při zpoždění 21 dnů) 1 rok 8,33 SDR za kg
5. Silnice
tuzemská přeprava 3 dny 1 rok skutečná škoda
 1. Lhůty dle mezinárodních úmluv a tuzemské přepravy (viz tabulka výše) počíná běžet dnem předání zboží a nezapočítávají se do ní neděle a státem uznané svátky.
 2. Příkazce je povinen vždy písemně uplatnit právo na náhradu škody vzniklé z obstaraných přeprav dle výše uvedených lhůt od předání zásilky příjemci.
 3. Při uplatnění práva náhrady škody u zasílatele je příkazce povinen jednoznačným způsobem, který nevzbuzuje pochybnosti, doložit věrohodnými písemnými důkazy rozsah způsobené škody.

VI. Pojištění zásilek

 1. Zasílatel prohlašuje, že má v souladu s platnými předpisy České republiky všechna nezbytná povolení a platné pojištění své odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s výkonem své činnosti v postavení zasílatele popř. dopravce (podle platné Úmluvy CMR) a případná další povolení, která ho opravňují k provozování činnosti dle této smlouvy. Doklady osvědčující tyto skutečnosti je zasílatel povinen předložit příkazci k nahlédnutí na jeho žádost.
 2. Nad rámec zákonné odpovědnosti dopravce je povinen zasílatel obstarat pojištění zásilky v průběhu přepravy (tzv. Cargo pojištění) jen na základě písemného pokynu příkazce. Pokyn příkazce musí stanovit pojistnou hodnotu zboží, pojistná rizika a dobu, na níž má být pojištění zboží zajištěno. Pouhý údaj o ceně zboží a dodací podmínce nelze považovat za příkaz k obstarání pojištění.
 3. Sazby tzv. Cargo pojištění pro jednotlivé typy přeprav jsou odvislé od druhu zboží a jednotlivých teritorií.
 4. Připojištění zásilek (tzv. Cargo pojištění) se nevztahuje zejména na vadný nebo nedostatečně vhodný obal zboží, na škody na obalu, na rizika zpronevěry, na škody zapříčiněné vnitřní zkázou nebo přirozenou povahou/vadou zboží, na škody zapříčiněné konstrukčními, výrobními nebo materiálovými vadami, na škody způsobené poškrábáním a odřením, na škody zapříčiněné zpožděním dodání zboží (terminované přepravy), na škody zapříčiněné vlhkostí vzduchu a/nebo teplotními výkyvy, na škody způsobené porušením celních nebo jiných úředních předpisů, na válečná a politická rizika, na nepřímé škody všeho druhu.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Vztahy mezi příkazcem a zasílatelem neupravené v těchto Obchodních podmínkách a v ustanoveních zasílatelské smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními mezinárodních a českých právních předpisů.
 2. Obchodní podmínky
 3. V případě sporu se smluvní strany pokusí jednat ve vzájemné shodě. Jestliže během takového jednání nebude dohody dosaženo, bude spor postoupen k vyřešení místně příslušnému soudu, popř. po vzájemné dohodě Rozhodčímu soudu při Hospodářské a Agrární komoře ČR.

Dne 1. 5. 2014

Poslední aktualizace: 14. 7. 2014

AZ CARGO s.r.o.